Xem ảnh

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trường thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định,tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đào tạo về sở hữu trí tuệ trình Bộ trưởng phê duyệt.
2. Nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
a) Các vấn đề về quản trị, định giá, khai thác, thương mại hóa tài sản trítuệ và quyền sờ hữu trí tuệ;
b) Các chính sách quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, đối mới sáng tạo;
c) Các vấn đề về cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuynh hướng phát triển, chính sách bảo hộ thích hợp;
d) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và áp dụng trong điều kiện của Việt Nam.
3. Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, bao gồm:
a) Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
b) Xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng, tài liệu phục vụ cho việc đào tạo, huấn luyện về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
c) Tổ chức các lóp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nhân lực về sở hữu trí
tuệ theo quy định về việc đào tạo;
d) Biên soạn, biên dịch, ấn hành các tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ;
đ) Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ.
4. Tham mưu, tư vấn về sờ hữu trí tuệ, bao gồm:
a) Trợ giúp pháp lý, kỳ năng, kinh nghiệm chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;
b) Trợ giúp thông tin sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;
c) Tư vấn việc giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại về sở hữu trí tuệ;
d) Phản biện các chương trình, chính sách, văn bản pháp luật, các quy định hành chính về sở hữu trí tuệ.
5. Giám định về sở hữu trí tuệ, bao gồm:
a) Xây dựng các công cụ (thông tin, tra cứu, chương trình) phục vụ giám định sở hữu trí tuệ;
b) Tiếp nhận và thực hiện việc giám định sở hữu trí tuệ theo yêu cầu,trưng cầu.
6. Định giá tài sản trí tuệ, bao gồm:
a) Xây dựng phương pháp luận, quy trình, dữ liệu thông tin, công nghệ cho việc định giá tài sản trí tuệ;
b) Tư vấn về định giá tài sản trí tuệ;
c) Tiếp nhận và thực hiện định giá tài sản trí tuệ.
7. Ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ và các họp đồng khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
8. Đăng ký tham gia đấu thầu các chương trình, dự án nghiên cứu của
Nhà nước liên quan đến sở hữu trí tuệ.
9. Họp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn - giám định, định giá tài sản trí tuệ.
10. Tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ dành cho Viện.
11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Các dịch vụ cung cấp
 • Nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ: xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ (các vấn đề về quản trị, định giá, khai thác, thương mại hóa  tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; các chính sách quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo; các vấn đề về cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuynh hướng phát triển, chính sách bảo hộ thích hợp; kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ….)
 • Tham mưu, tư vấn về sở hữu trí tuệ: trợ giúp pháp lý, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; trợ giúp thông tin sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại vê sở hưu trí tuệ; phản biện các chương trình, chính sách, văn bản pháp luật, các quy định hành chính về sở hữu trí tuệ.
 • Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, huấn luyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nhân lực về sở hữu trí tuệ theo quy định về việc đào tạo; biên soạn, biên dịch, ấn hành tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ…
 • Giám định về sở hữu trí tuệ: xây dựng các công cụ (thông tin, tra cứu, chương trình) phục vụ giám định sở hữu trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện giám định sở hữu trí tuệ.
 • Định giá tài sản trí tuệ: xây dựng phương pháp luận, quy trình, dữ liệu thông tin, công nghệ cho việc định giá tài sản trí tuệ; tư vấn về định giá tài sản trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện định giá tài sản trí tuệ.
 • Loại doanh nghiệp
  Công lập
 • Địa phương
  Hà Nội