Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý, tổ chức đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ; chứng nhận hoạt động ứng dụng. nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao thuộc thẩm quyền của Bộ.
Các dịch vụ cung cấp
 • Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định
 • Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền của Bộ.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được Bộ cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam và Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao.
 • Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ thu được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 • Loại doanh nghiệp
  Viện nghiên cứu, trường đại học
 • Địa phương
  Hà Nội
Danh mục tài liệu