LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ giải mã công nghệ, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ, phát triển và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là: Designing, Pilot Manufacturing and Testing Center (viết tắt là: SATI TECH).
Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật.