Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.
Các dịch vụ cung cấp
 • Tổ chức nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, tiêu chí, quy trình, nghiệp vụ về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ, bao gồm: đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ; đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nhân lực khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, dự báo phát triển công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng và trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản pháp luật về đánh giá khoa học và định giá công nghệ.
 • Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu về đánh giá khoa học, định giá công nghệ và cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức, thực hiện hoạt động đánh giá khoa học và định giá công nghệ, Cung cấp kết quả về đánh giá khoa học và định giá công nghệ theo quy định của pháp luật
 • Nghiên cứu, đề xuất biện pháp để phát triển các tổ chức đánh giá khoa học và định giá công nghệ.
 • Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên thực hiện hoạt động phân tích, đánh giá khoa học, định giá công nghệ và triển khai hoạt động đánh giá khoa học, đánh giá, định giá công nghệ tại các địa phương trong cả nước.
 • Tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo, dịch vụ đào tạo, tư vấn, tập huấn kỹ năng về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Loại doanh nghiệp
  Công lập
 • Địa phương
  Hà Nội