Thu hồi CO2

Về mặt lịch sử, động lực để thu hồi khí CO2 từ khí lò là để thỏa mãn các thị trường thương mại như EOR, chế biến thực phẩm, sản xuất urê và carbonat hóa các muối cacbonat để kết tủa natri bicacbonat cho sản xuất soda ash.
Điểm nổi bật
  • Tiết kiệm năng lượng: 25.702 USD / năm
  • Xuất xứ
    Công nghệ Việt Nam
  • Dạng chuyển giao
    Chuyển giao công nghệ
    Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)