Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải hữu cơ (ủ phân vi sinh)

Ủ phân có sự tham gia của vi sinh vật là phương pháp phân hủy chất thải rắn hữu cơ. Quá trình này phân hủy chất hữu cơ thành mùn gọi là phân "compost", phân này được sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng hoặc để cải tạo đất trong nông nghiệp
Điểm nổi bật
 • 17.000 MtCO2e/năm (từ 200 tấn/ngày chất thải rắn đô thị)
Ứng dụng
 • Do giá phân thấp nên tiềm năng áp dụng công nghệ ủ phân bị hạn chế
 • Cần xây dựng chiến lược thương mại cho sản phẩm phân
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)