Lò phản ứng chuyển đổi CO đẳng nhiệt

Quá trình khí thoát ra khỏi buồng thứ cấp chứa khoảng 10-15% CO (khí khô). Trong giai đoạn chuyển đổi chuyển đổi, CO được chuyển hoá thành CO2 và H2. Trong các nhà máy thông thường, quá trình chuyển đổi này diễn ra trong một lò phản ứng nhiệt CO Adiabatic. Việc chuyển đổi được tiến hành ở hai mức nhiệt độ; chuyển đổi nhiệt độ cao (350-380 °C) sử dụng chất xúc tác Fe-Cr và chuyển đổi nhiệt độ thấp (200-220 °C) bằng chất xúc tác Cu- Zn. Sau khi chuyển đổi, hàm lượng CO dư của khí quy trình khoảng 0,2-0,4%. Trong một lò phản ứng đẳng nhiệt, việc chuyển đổi có thể được tiến hành trong một bước duy nhất ở nhiệt độ khoảng 250 °C và sử dụng một chất xúc tác đặc biệt có nguồn gốc từ đồng. Quá trình chuyển đổi được thực hiện bằng cách liên tục sử dụng ống làm lạnh để loại bỏ nhiệt từ buồng xúc tác. Trong một bước duy nhất, lò phản ứng đẳng nhiệt có thể chuyển đổi được 0,7% CO (khô). Nhiệt tạo ra từ phản ứng này được thu hồi bằng cách tạo hơi nước áp suất trung bình trong một bộ trao đổi nhiệt lắp đặt bên trong.
Điểm nổi bật
  • Tiết kiệm năng lượng: 0,418 GJ/t
  • 0,09 MtCO2 (Luỹ tích: trong giai đoạn 2010-2030)139
  • Xuất xứ
    Công nghệ Việt Nam
  • Dạng chuyển giao
    Chuyển giao công nghệ
    Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)