TRẦN ANH TÚ

Tiến sĩ  |  Viễn thông
Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn: - Kiến thức và kỹ năng về hoạt động chuyển giao công nghệ quốc tế và Việt nam - Phân tích đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp - Hoạt động kết nối, hợp tác, chuyển giao giữa khối sản xuất và khối nghiên cứu - Chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ - Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin
Trình độ học vấn
 • 2007
  Đại học
  Trường đại học Hiroshima, Nhật Bản
 • 2010
  Thạc sĩ
  Trường đại học Hiroshima, Nhật Bản
 • 2013
  Tiến sĩ
  Trường đại học RWTH Aachen - Cộng hòa Liên Bang Đức
Quá trình công tác
 • 2001 - 2007
  Nghiên cứu viên
  Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
 • 7/2007 - 9/2010
  Chuyên viên
  Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
 • 10/2013 - Nay
  Trưởng phòng
  Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
 • Lĩnh vực công nghệ
  Viễn thông
 • Số năm kinh nghiệm
  18
 • Học hàm/học vị
  Tiến sĩ
 • Địa phương
  Hà Nội
Các dự án đã triển khai
 • Nghiên cứu kinh nghiệm Hungary trong việc sử dụng cơ chế thị trường công nghệ nhằm nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
 • Nghiên cứu, phân tích đánh giá trình độ, công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ ở một số ngành và doanh nghiệp phục vụ Đề án Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia
 • Hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản trong việc điều tra khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu công nghệ và thí điểm tư vấn chuyển giao một số công nghệ vào Việt Nam
 • Hợp tác với Thái Lan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghẹ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) vào quá trình theo dõi, giám sát sản phẩm tôm và triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp thủy sản tại Việt Nam
 • Tìm hiểu hoạt động một số phòng thí nghiệm của Mỹ đang có nhà khoa học Việt Nam làm việc và nghiên cứu xây dựng chương trình thúc đẩy hợp tác giữa các phòng thí nghiệm này với Việt Nam
 • Nghiên cứu đề xuất nội dung và giải pháp hỗ trợ hoạt động, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ
 • Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận điều tra, đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp